Offices

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd. Tokyo HQ

Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd. Tokyo HQ
5-4 Nihonbashi-Honcho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan #103-0023
TEL. +81-3-3276-0215/FAX. +81-3-3276-2150